༄༅།།ལི་ཁེ་ཆང་གིས་2030ལོའི་རྒྱུན་སྲིང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲོས་རིམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་བ།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་།ཞིས་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ཀྲང་ཏེ་ཅང་།ཀྲང་ཏེ་ཅང་།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།
ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།
ཝང་ཆི་ཧྲན།ཝང་ཆི་ཧྲན།
ཀྲང་ཀའོ་ལི།ཀྲང་ཀའོ་ལི།