༄༅།།ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས་བྱེད་ཐབས་བཏོན་ནས་ཏང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་བསྐུར་ངོ་བཅར་གྱི་འགན་འཁྲིར་ཤུཊ་སྣོན་བརྒྱབ་པ།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་།ཞིས་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ཀྲང་ཏེ་ཅང་།ཀྲང་ཏེ་ཅང་།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།
ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།
ཝང་ཆི་ཧྲན།ཝང་ཆི་ཧྲན།
ཀྲང་ཀའོ་ལི།ཀྲང་ཀའོ་ལི།