༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ཙུང་ལི་སྨི་ཧྲུའུ་སི་ཅིང་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཆང་། ལི་ཆང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི། ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཚའེ་ཆི། ཚའེ་ཆི།
ཏིང་ཤུའེ་ཞང་། ཏིང་ཤུའེ་ཞང་།
ལི་ཞི།ལི་ཞི།