༄༅།།ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏེའོ་ཡུས་ཐའེ་རྒྱལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཁྲའོ་ཞན་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།