༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པར་རྟེན་འབྲེལ་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས་པ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།