༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་40འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་མཁན་ཤང་ཀང་དང་ཨའོ་མོན་ལས་རིགས་ཁག་གི་འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།