༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་ཀྲུང་གོ་དང་ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་དབར་ཕྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ནས་ལོ་20འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་དགོང་མོའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཞུགས་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།