༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་པའི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་དང་མཉམ་སྡེབ་ཐོག་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།