༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ལོ་སི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་པ་ཉི་དང་། ལོ་སིའི་ཙུང་ལི་ཐུང་ལུན་དང་དེ་བཞིན་པུན་ཧྲེ་ན་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་མཛའ་གྲོགས་མི་སྣ་དང་ཁག་སོ་སོར་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།