༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དམག་དོན་ཚན་རིག་སློབ་གླིང་དང་། རྒྱལ་སྲུང་སློབ་ཆེན། རྒྱལ་སྲུང་ཚན་རྩལ་སློབ་ཆེན་བཅས་ལ་དམག་དར་བསྩལ་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ཀྲང་ཏེ་ཅང་།ཀྲང་ཏེ་ཅང་།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་།
ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།ལིའུ་ཡུན་ཧྲན།
ཝང་ཆི་ཧྲན།ཝང་ཆི་ཧྲན།
ཀྲང་ཀའོ་ལི།ཀྲང་ཀའོ་ལི།