༄༅༎ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས“འབད་འཐབ་པ”རྟགས་ཅན་གྱི་མཚོ་གཏིང་མི་བཞུགས་ཆུར་འཛུལ་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་སྨི་ཁྲིའི་མཚོ་གཏིང་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པར་རྟེན་འབྲེལ་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས་པ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ལི་ཁེ་ཆང་།ལི་ཁེ་ཆང་།
ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ།
དབང་དབྱང་།དབང་དབྱང་།
ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།ཝང་ཧུའུ་ཉིང་།
ཀྲའོ་ལེ་ཅི།ཀྲའོ་ལེ་ཅི།
ཧན་ཀྲེང་།ཧན་ཀྲེང་།